• ostatni final
  • ostatni final

Technický popis - OLK

Použití
Odlučovače slouží k čištění odpadních vod z průmyslových provozů, provozů mechanizačních středisek, odstavných a parkovacích ploch, mycích ramp, zemědělských usedlostí ap., zkrátka všude tam, kde dochází k úkapům RL nebo by mohlo dojít k většímu úniku RL do povrchových vod.
Do odlučovačů je možné přivádět vody s volnými ropnými látkami  o hustotě do 950 kg/m3.
Pokud jsou na odlučovač přiváděny odpadní vody obsahující RL s bodem vzplanutí nad 55oC ( např. minerální oleje, nafta), pak nad hladinou vody v uzavřené nádrži umístěné pod úrovní terénu je prostředí dle ČSN 33 2000-3 BE 2N3 – nebezpečí požáru hořlavých kapalin.
Pokud jsou na odlučovač přiváděny odpadní vody obsahující RL s bodem vzplanutí pod 55oC (např. benzín, petrolej ), pak nad hladinou vody v uzavřené nádrži umístěné pod úrovní terénu je prostředí dle ČSN 33 2000-3 BE 3N2 – nebezpečí výbuchu.


UPOZORNĚNÍ ! - OMEZENÍ POUŽITÍ
Do plastových odlučovačů se z bezpečnostních důvodů nesmí vůbec přivádět voda znečištěná benzínem a jinými látkami s bodem vzplanutí pod 55oC, z důvodů možnosti vzniku elektrostatického náboje na plastovém plášti.
Odlučovače nejsou rovněž účinné pro čištění vod znečištěných emulgovanými ropnými látkami. 

   
Popis funkce
Odlučovače typu ORES  jsou vybaveny těmito základními funkčními částmi:
•    K - usazovacím kalovým prostorem
•    O - odlučovacím prostorem  s koalescentem
•    S - dočišťovacím sorpčním filtrem


Odlučovače podle provedení jsou dodávány buď jako integrované ( všechny požadované funkční prostory jsou v jedné nádrži) nebo sestavené z jednotlivých nádrží.
Základem odlučovače je jedna nebo více nádrží , ve kterých jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory.
Usazovací kalový prostor (K) je určen především pro zachycení vzplývavých látek a k usazení látek sedimentujících. Částečně v tomto prostoru probíhá i odlučování RL. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně usazovacího prostoru . Voda z tohoto prostoru natéká přes první  koalescenční  filtr  a nornou stěnu do druhé funkční části odlučovače - odlučovacího prostoru (O).. Odlučovací prostor je tvořen uklidňovací částí s koalescentem . U odlučovačů typu S je použit dočišťovací sorpční. filtr. Odtokovou šachtou  pak odtéká vyčištěná voda mimo odlučovač do odtokové kanalizace.Horní část odtokové šachty  slouží jako odběrné místo vzorků pro průběžnou kontrolu kvality vyčištěné odtokové vody.
Úprava vtoku i odtoku se provádí podle požadavků zákazníka a jeho místních podmínek. V praxi je nejčastější uzpůsobení na kanalizační potrubí z PVC nebo kameniny. Vtok pro napojení na kanalizaci je proveden polypropylenovou trubkou, nebo otvorem ve stěně nádrže o průměru přizpůsobeném přítokové trubce kanalizace (umožňující zasunutí přítokové kanalizace), vyústění odtoku opět polypropylenovou trubkou o průměru odpovídající odtokové kanalizaci dle projektové dokumentace zákazníka. 


Konstrukční parametry
Základní technologické parametry odlučovačů jsou navrženy v souladu s ČSN EN 858-1
Odlučovače jsou vyráběny a nabízeny v různých provedeních lišících se v těchto parametrech:
•    průtočné množství ( dáno jmenovitou velikostí)
•    způsobu osazení
•    třída účinnosti odlučování (kvalita odtokových vod, dáno množstvím zbytkových RL )
•    tvar nádrže
•    statická dimenze nádrže 


Technické parametry
Základní technické parametry jednotlivých typů odlučovačů jsou uvedeny v příloze.


Značení odlučovačů

Schéma identifikace velikosti a typu odlučovačů:


Příklad ORES 5/10 HBS       ORES 2/4 HB VP    ORES 10/20 KB 


10/20 …… jmenovitá velikost  odlučovačů - značí průtok v l/s. ( 10 až 20 l/s)
HB …..hranatý pro obetonování –malé množství kalu   100 NS   -  NEL 5 mg/l  
HBS… hranatý pro obetonování se sorpcí –malé množství kalu  100  NS    - NEL 0,2 mg/l
HS……hranatý samonosný –malé množství kalu 100 NS  -  NEL 5 mg/l
HSS… hranatý samonosný se sorpcí  - malé  množství kalu 100 NS  -  NEL 0,2 mg/l
VP…. střední množství kalu  200 NS
K B…. kruhová pro  obetonování
KD…..kruhová dvouplášťová
P ….  Velké množství kalu  300 NS  
                             
Např. ORES 10/20 HBS  ....koalescenční odlučovač jmenovité velikosti 10/20,( průtok 10/20 l/s) s kalovým prostorem pro malé množství kalu ,H – hranatý,B- pro obetonování ,S- se sorpcí  NEL 0,2 mg/l