• plastove
  • plastove

Technický popis plastových nádrží

TECHNICKÝ POPIS

Všeobecně
Nádrže polypropylénové jsou celoplastové nádrže určené ke skladování nejrůznějších médií nebo jako součást technologických zařízení. Jsou vyráběny jako hranaté nebo válcové.
Nádrže jsou vyrobeny technologií svařováním z konstrukčních prvků a desek z  polypropylénu a jeho kopolymerů lehčených nadouvadlem nebo z desek extrudovaných.
Nádrže jsou vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.
 
Použití
Typová řada polypropylénových nádrží je určena pro skladování nejrůznějších kapalin, granulátů případně i sypkých materiálů, agresivních látek a chemikálií při respektování hodnot chemické odolnosti materiálu nádrže uvedených v příloze „Chemická odolnost materiálů“těchto PIP. Nádrže jsou dále použitelné jako septiky, žumpy, nádrže čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek, lapáků tuku a jiných technologických zařízení, jako zásobníky pitné a užitkové vody apod. Nádrže jsou vhodné pro styk s poživatinami, proto je možné v nádržích rovněž skladovat kapaliny a produkty pro potravinářské účely.
Použití nádrže vzhledem k chemické odolnosti materiálu vlastní nádrže, připojovacích trub, armatur apod., vůči skladovanému médiu je v případě potřeby možné konzultovat s dodavatelem.

Příklady použití některých nádrží vybraných technologických zařízení :

  • žumpy odpovídající ČSN 75 6081
  • septiky odpovídající ČSN 75 6402 
  • nádrže čistíren odpadních vod

 

Statické dimenzování nádrží, způsob uložení, pokyny pro osazení a montáž
Jednotlivé typové řady nádrží  se liší svou konstrukcí vzhledem k dovolenému způsobu uložení, statického dimenzování, zastropení apod.. Z hlediska uložení je možné rozlišit nádrže podzemní určené k instalaci pod úroveň terénu a nádrže nadzemní určené k instalaci nad úroveň terénu. Z hlediska statického dimenzování je možné rozlišit nádrže “samonosné” – typ S, které po instalaci není nutné staticky zajistit a nádrže “nesamonosné” – typ B, které je nutné dále staticky zajistit.

Základní technické parametry
Základní technické parametry standardně vyráběných nádrží jsou uvedeny v příslušných katalogových listech nádrží.
Nádrže mohou být dle typu dále opatřeny technologickými přepážkami, případně různými technologickými otvory pro napojení potrubí.
Nádrže v atypických rozměrech je možné vyrobit na zvláštní objednávku při dodržení maximálních rozměrů nádrže uvedených v příslušném katalogovém listu.
 
Značení
Nádrže jsou opatřeny štítkem, který obsahuje tyto údaje:

  • typ
  • výrobní číslo
  • datum výroby
  • objem
  • hmotnost

UPOZORNĚNÍ !
Nádrže není možné použít pro skladování hořlavých kapalin a kapalin obsahujících oxidační činidla (např. koncentrovaná kyselina dusičná, halogeny apod.).