• plastove
  • plastove

OBSLUHA, ÚDRŽBA, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A ZNAČENÍ
Nádrž jako taková nevyžaduje obsluhu ani údržbu. Pokyny pro obsluhu a údržbu včetně pokynů pro vstup do nádrže je nutno řešit v návaznosti na způsob použití nádrže ( žumpa, skladovací jímka na různá média, havarijní jímka apod.) formou místního provozního předpisu.
Totéž se týká použití bezpečnostního značení a bezpečnostních předpisů.
Nádrž je zakázáno plnit nad úroveň maximální hladiny.
Není-li nádrž opatřena značkou maximální hladiny je maximální hladina dána spodní hranou přítokového potrubí nebo spodní hranou odtokového potrubí, pokud je jím nádrž vybavena.
V nádrži nesmí dojít k vytvoření jiného než hydrostatického tlaku skladovaného média.
Uvedenému požadavku musí odpovídat i systém plnění, vyprazdňování nebo jiných vazeb na technologická propojení.

Je zakázáno :

  • vstupovat na nepochůzné stropy nadzemních nádrží
  • vstupovat na plastové poklopy podzemních nádrží

Při manipulaci s nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Při nesprávné manipulaci hrozí riziko ztráty stability nádrže a riziko pádu nebo odření.
 
PŘÍSLUŠENSTVÍ
S nádržemi je možné na základě zvláštní objednávky dodat různá příslušenství podle charakteru použití nádrže ( např. čerpadla i chemicky odolná, různé armatury, tvarovky apod. )
 
LIKVIDACE VÝROBKU
Po skončení doby používání nádrži z PP ,se nádrže demontují ,očistí se ,nejlépe proudem vody a rozřežou  na kusy  délka 20-80 cm, šířka 10-25 cm ,tloušťka 1-6mm a 7-15 mm dle Technických přejímacích podmínek na PP úřezky PLOMA Hodonín.Takto upravené se odvezou do firmy PLOMA Hodonín.

NÁDRŽE PODZEMNÍ
 
STATICKÉ DIMENZOVÁNÍ NÁDRŽÍ

Nádrže typu S – “ samonosné “
Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech: Nádrže nejsou určeny do spodní vody.
- měrná hmotnost  = 1900 kg/ m3
- úhel vnitřního tření  = 350
Strop nad nádrží je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 330 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2 kN/m2. Nádrž je ze statických důvodů možné osadit dnem do maximální hloubky 3000 mm pod upraveným terénem. Při způsobu instalace nádrže do terénu je nutno k  těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.Určí statik). Nádrž není rovněž dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, skládek materiálů, základů stavby apod.
 
Nádrže typu B – “ nesamonosné “
Tyto nádrže jsou určené k umístění do terénu s následným statickým zajištěním proti tlaku zeminy a případným dalším zatížením např. obetonováním. Způsob obetonování určí statik. Nádrže nejsou určeny do spodní vody.

Nádrže typu- KD
Tyto nádrže ve variantě plast- beton ,jsou dvouplášťové s vestavěnou armaturou pro osazení nad spodní vodu ,nebo do spodní vody – s označením SV.

ZASTROPENÍ NÁDRŽE, PŘÍSTUP DO NÁDRŽE
Nádrže jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým stropem opatřeným vstupními šachtami s plastovými poklopy. Plastové poklopy jsou nepochůzné.
Způsob přístupu do nádrže, výška šachet a zakrytí otvorů v závislosti na jeho umístění do terénu je nutno řešit v rámci stavebního projektu. Příklady možných řešení osazení nádrží jsou uvedeny v čl. 3.3. této přílohy.
Dále je možné nádrže vyrobit jako otevřené, případně s odnímatelným plastovým nebo ocelovým víkem v celém půdorysu.
V případě použití nádrží jako septik dle ČSN 75 6402 nebo žumpa dle ČSN 75 6081 je nutné odpovídajícím způsobem řešit provedení zakrytí vstupních otvorů ve smyslu požadavků uvedených norem.