• ostatni final
  • ostatni final

Stavební osazení, instalace

Stavební připravenost
Stavební připravenost nutno provést dle schváleného projektu provedeném oprávněnou osobou, která si vyžádá podklady od dodavatele.

Stavební připravenost pro lapáky OR N (pro volné postavení na podlahu)
Pro osazení lapáku je nutné připravit prostor o patřičných půdorysných rozměrech a nosnosti podlahy, odpovídající hmotnosti daného typu lapáku včetně maximálního množství vody v něm. Lapák musí být osazen na plochu s rovinností do ± 5 mm / rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti stavební konstrukce případně podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže.
Do místnosti musí být umožněn bezpečný vstup pro instalaci lapáku odpovídající jeho rozměrům a hmotnosti. Může se jednat i o montážní otvory, které budou po provedení instalace zazděny.

Stavební připravenost pro lapáky OR HP a OR K (pro zabudování do země)
Lapák lze osadit v terénu několika způsoby popsanými výše v čl. “ Typy a způsoby osazení”.
Pro osazení lapáku je nutné vykopání stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a vybetonování podkladní betonové desky rovinností ± 5 mm / rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže. Pružný odpor okolí proti posunutí w p (mm) v ose z je C1z = 10 MN/m3.
V případě vysoké hladiny podzemní vody je nutné zabudovat lapák tuku SV.
Další nutné obetonování lapáku vyplývá z projektového řešení v závislosti na typu osazení lapáku.

Montážně technologický postup
Všeobecný postup
- Překontrolovat celkový stav lapáku s důrazem na úchyty a případné mechanické poškození.
  Při zjištění jakékoliv závady (zejména na nádrži) nutno vyzvat dodavatele, aby provedl opravu.
- Provést kontrolu rovinnosti místa osazení, zápis o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech : ± 5 mm / místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /.

Montážní postup pro lapáky typu N /PP  - pro volné postavení, celoplastové
- Instalovat na místo osazení.
- Provést vodotěsné připojení přítoku a odtoku kanalizace.
- Po osazení je nutné umožnit bezpečný přístup k lapáku a prostor kolem lapáku zabezpečit proti přístupu nepovolaným osobám.

Montážní postup pro lapáky typu HP a K /PP - pro zabudování do země, celoplastové
- Po osazení lapáku na základovou desku provede ve všech případech odběratel napuštění nádrže vodou na hloubku cca 0,5 m.
- Před zahájením prací na osazení lapáku nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky.
- Při případném obetonování celé nádrže lapáku /v těch případech osazení, kdy staticky nevyhoví samonosné provedení nádrže - posoudí projektant/, je nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit vnitřní rozepření nádrže proti tlaku betonové směsi, např. současným naplňováním nádrže vodou ve všech prostorách lapáku a dřevěnými vzpěrami.

UPOZORŇUJEME !
Na podepření víka lapáku pokud bude sloužit jako ztracené bednění pro stropní monolitickou ŽB desku.
- Při obsypání nádrže, v případě osazení bez nutnosti obetonování, je rovněž nutno hladinu vody v nádrži zvyšovat se zásypem, který se provádí rovnoměrně po vrstvách.
- Před zásypem se provede vodotěsné připojení přítoku a odtoku kanalizace .
- Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k obsluze lapáku a prostor kolem lapáku zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.

Montážní postup pro lapáky typu – typ KD - nádrže z plastového skeletu s betonovou výplní
•    Skelet nádrže je staticky dimenzován i na zatěžovací stavy a napětí, které vznikají během betonáže.
•    Betonáž je nutné provádět pomocí hadice ( pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmísení betonové směsi.
•    Vzhledem k nutnosti zabezpečit pevnost nádrže po vytvrzení betonu podle předpokladů statického výpočtu používejte jen betonovou směs doporučenou v těchto PIP.
•    Pokud se v montážní jámě vyskytuje spodní voda , je nutno zvolit lapák tuku s označením SV (spodní voda).před montáží je nutno snížit hladinu spodní vody .
 
- Betonovat betonovou směsí: třída sednutí kužele S1 - míra sednutí 10 až 40 mm (ČSN ISO 4110). Hustota r =2,5g/cm3 .
- Rychlost kladení betonové směsi (viz ČSN 730035 ): VBS=0,2m/hod.
- Vibrace 10% .
- Betonáž je nutné provádět pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi.

•    Stejné doporučení platí i vzhledem k nutnosti zabezpečit zatečení betonu v celém prostoru skeletu.

Předání odběrateli
Předání proběhne přímo odběrateli nebo prvnímu přepravci podpisem výdejky. Současně je předána výrobcem i průvodní technická dokumentace v následujícím rozsahu:
- projekční a instalační podklady /PIP/
- návod k obsluze a údržbě /NO/
- návrh provozního řádu /PR/ (doplní provozovatel dle místních podmínek)
- návrh provozního deníku /DE/
- Prohlášení o stálosti vlastností výrobku dle CE
- záruční list
Přesná specifikace dodávaného typu vč. modifikací, tak jak bylo dojednáno s odběratelem a projektantem je i součástí  uzavřené kupní smlouvy s odběratelem.

PROVOZ, OBSLUHA, ÚDRŽBA, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A ZNAČENÍ
Podrobnější pokyny pro obsluhu a údržbu jsou řešeny v Návodu k obsluze a údržbě, který je dodáván odběrateli společně s lapákem tuku.

PŘÍSTUP DO LAPÁKU TUKU
Způsob přístupu do lapáku, výška vstupních šachtic, zakrytí nádrže a zakrytí vstupních otvorů v závislosti na jeho umístění do terénu je nutno řešit v rámci stavebního projektu s ohledem na ČSN EN 124.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
K lapákům tuků je možné dodat následující příslušenství:
•    plastové pachotěsné poklopy
•    litinové poklopy – otevírací, uzamykatelné, zátěžové