• plastove

MONTÁŽ BAZÉNU

Bazény jsou vyrobeny z polypropylenu opatřeného UV stabilizátorem o síle minimálně 6 mm , výztuhy z polypropylenu minimálně 12 mm .

Tvar a velikost bazénu dle přání zákazníka  -  hranaté , hranaté se zaoblenými rohy R 500 mm, oválné nebo kruhové.

Umístění bazénu
Je-li to možné, vybírejte nezastíněný pozemek orientovaný na jih nebo jihozápad, který bude chráněn před větrem. Terén by měl být původní, neměla by na něm být navážka, měl by být pevný. Stavební povolení je třeba zajistit při zastavěné ploše nad 16m2 včetně okolních úprav. Při volbě velikosti a tvaru uvažujte také o možném budoucím zastřešení a volbě místa na umístění čističky.

060

Příprava stavební jámy
Vyhloubená jáma musí být větší než je půdorysný rozměr bazénu minimálně o 25cm ze všech stran, jelikož bazén bude usazován již svařený v celku. Bude-li bazén svařován na místě, musí být vyhloubená jáma minimálně o 50cm větší ze všech stran. V případě, že se bude schodiště svařovat na místě u zákazníka, doporučujeme velikost jámy konzultovat s výrobcem. Hloubka jámy je dána součtem výšky zapuštěného bazénu, síly izolace (polystyren pod bazén) a síly základní betonové desky v závislosti na vámi zvoleném usazení bazénu v  terénu. Tuto sílu vám stanoví stavební odborník podle konkrétní situace na vašem pozemku. Pokud se dostanete do zóny spodní vody, či se domníváte, že by se u Vás mohla vyskytnout,  nebo budujete bazén na mokrém či jinak nestabilním pozemku, poraďte se s stavebním odborníkem o možnostech způsobu odvodnění či o dalších stavebních úpravách. Doporučujeme snížit hladinu spodní vody pod úroveň základní betonové desky, např. do blízké kanalizace, ven ze svahu apod. Není-li to možné, doporučujeme vybudovat kontrolní šachtu s možností instalace ponorného čerpadla, jejíž dno bude níže, než je základní deska, do které zaústíme drenáže vedené o obvodu základové desky. V případě instalace bazénu nad terén lze jeho instalaci konzultovat se stavebním odborníkem (nejvhodnější je tvar kruhový).

Základní betonová deska
Dno bazénu bude zabetonováno s důrazem na hladký povrch betonu, který je nutné udržet ve vodorovné poloze. Sílu betonové desky, případně počet armování musí opět určit stavební odborník, doporučujeme vybetonovat 15  - 25cm s minimálně jednou armovací sítí. Armování a všechny kovové díly bazénu musí být uzemněny. Bude-li u bazénu dnová výpusť, je možné k ní desku spádovat, ovšem se spádem maximálně 1-2cm od okraje bazénu k výpusti. Beton je dobře vyzrálý po 14 dnech. Rozměr desky je celý vykopaný zvětšený půdorysný rozměr.
Pokud bude součástí dodávky bazénu i vestavěné schodiště, je nutno vybetonovat  plochu pod schody. Schody je potřeba podezdít  až po nainstalování bazénu.

Šachta na filtraci
Filtrační zařízení  je možno umístit do sklepa, do garáže (vzdálenost mezi bazénem a filtračním zařízením by neměla přesahovat 10m) nebo do šachty. Velikost šachty se odvíjí od množství komponentů, které by měli být do bazénu nainstalovány.  Filtrační zařízení by mělo být umístěno v suchém prostředí a v hloubce cca 80cm, kde již nehrozí zamrznutí filtrační náplně (písek). Šachtu na filtraci je nutné podezdít (v případě plastové). Doporučujeme vybetonovat betonovou desku o síle 10 – 15cm . Šachtu doporučujeme obsypat betonovou směsí o síle 10cm.

Usazení bazénu
Na zatvrdlou desku se položí polystyren stabilizovaný o síle 2 cm. Na boky bazénu  mezi  výztuže se vkládá tepelná izolace ( polystyren o síle 5cm). Bazén, který se bude pokládat do jámy již svařený, je vhodnější zaizolovat již před vložením do jámy.

063

Vybudování opěrných stěn
Rovné úseky stěn betonujeme o síle 10 – 20cm.Pro montáž zastřešení bazénu je nutno beton rozšířit pro uložení kolejiště . Dodržení stejné šíře i v obloucích volíme při budování nadzemní podezdívky bazénu (obezděný bazén smí vyčnívat nad terén maximálně 30cm – neplatí pro bazény kruhové).  V případě, že chceme bazén vysadit nad 30cm nebo je budován na nestabilním pozemku, určí způsob budování opěrných konstrukcí stavební odborník. Před začátkem betonáže zapažíme rovné úseky bazénu – pouze vrchní hrany (podrobný postup konzultujte s výrobcem). Nyní napustíme do bazénu 20cm vody a dosypeme betonovou směsí  kolem celého bazénu maximálně do stejné výšky. Beton pěchujeme pouze tak, aby nedošlo k protlačení stěny na jejím nezapaženém úseku ( v oblouku). Dojde-li k tomu, je nutné z vnitřní strany nerovnosti vytlačit. Dále zvyšujeme hladinu a obsypáváme betonem kolem dokola. Tímto způsobem pokračujeme až k úplnému obezdění s tím, že betonáž bazénu hl. 1,2 m rozdělíme do 2 – 3 a hl. 1,5 m do 3 – 4 po sobě jdoucích dní. U kruhových bazénů o průměru více než 4m doporučujeme obsyp betonem na šířku minimálně 8 – 15cm, přičemž v přiměřené míře platí podmínky výše uvedené. Plastovou nádobu na filtraci doporučujeme obetonovat do úrovně terénu o síle 5 – 10cm, šachtu je potřeba v několika místech zevnitř rozpažit. Betonová směs musí být jen mírně vlhká,  povrch betonu musí být drsný, aby se další vrstvy s předchozí spojily. V průběhu celé operace dbáme na čistotu a pečlivost, abychom zbytečně nepoškodili povrch bazénu!!!

Elektroinstalace
Pro napojení elektrických zařízení je nutno dodržet příslušná opatření. Zvláštní důraz je kladen na zabudování proudového chrániče v rozvodném zařízení, ze kterého je napojeno základní, přenosné či doplňkové elektrické vybavení bazénu. Elektroinstalaci může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací. Toto je nutné zajistit včetně závěrečné elektrorevize přes odbornou firmu.

Vypouštění bazénu
Pokud je potřeba bazén vypustit z důvodu výměny vody a vyčištění, potom pouze na dobu  nezbytně nutnou! V žádném případě nesmí zůstat bez vody  v zimě, v době možného zvýšení hladiny spodní vody a v letních vedrech, kdy by se mohly stěny bazénu trvale deformovat.

Manipulace s bazénem
K usazení bazénu na betonovou desku je potřeba zajistit dostatečné množství osob, aby nedošlo špatnou manipulací  k jeho poškození.  Bazén je nutno přenášet nejlépe ,,naplocho“  tak, aby nedošlo k jakémukoli překroucení, prohýbání!! Pokud  není možné bazén přenášet ,,naplocho“ z důvodu nedostatečného prostoru, lze bazén přenést na výšku. V tomto případě je bazén nutno v několika místech zevnitř rozpažit.
V průběhu jakékoli manipulace s bazénem při jeho přenášení je nutné dbát na pečlivost, aby nedošlo k poškození povrchu bazénu!!!  

Přezimování
Bazén se nechá přes zimu zásadně naplněný vodou. Vodu necháme klesnout na úroveň okolního terénu, asi 10cm pod skimmer, vtokové trysky uzavřeme zimními víčky. Otevřeme ventily na potrubích a povolíme šroubení, otevřeme také všechny odpouštěcí ventily na čerpadle, filtru, chlorátoru, topném tělese atd.Filtrační jednotku a všechny ventily zajistíme proti zamrznutí, nejlépe přenést do místnosti kde nemrzne. Odděláme žebřík, vodu ošetříme přezimovací chemikálií. Na hladinu přes zimu dáme např. zimní dilatační plováky, kusy polystyrenu, plastové láhve naplněné do 1/3 pískem apod., přičemž veškeré dilatační přípravky musí být částečně ponořené pod hladinou. Nakonec bazén zakryjeme zimní plachtou, abychom zabránili dalšímu znečistění bazénu.  Za poškození bazénu vzniklé nedodržením těchto pokynů zhotovitel nenese zodpovědnost!!!

FOTOGALERIE