• ostatni final
  • ostatni final

Manipulace, doprava, skladování

Manipulace
Při manipulaci s nádrží lapáku je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu (zejména menší odolnost proti nárazům).
Před manipulací s lapákem je nutno překontrolovat celkový stav lapáku s důrazem na úvazy nebo úchyty. Je nutno se přesvědčit, že všechny jeho vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a srážkové vody. Srážkovou vodu je nutno z lapáku před manipulací vyčerpat.

UPOZORNĚNÍ !
V zimním období při teplotách pod -5 0 C je zakázáno provádět jakékoliv manipulace s lapákem v plastovém provedení – hrozí poškození výrobku.
Manipulaci provádět výhradně za úvazy nebo úchyty na nádrži a s ohledem na menší odolnost plastového materiálu proti nárazu.

Manipulace s lapáky typu OR  HP a OR K ( pro instalaci do země ) se provádí podle jejich hmotnosti těmito způsoby:
-  manipulace pomocí VZV nebo jeřábem
   Manipulaci volit podle možností VZV vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru nádrže lapáku a s ohledem na max. bezpečnost při manipulaci s nádrží.
- jeřábem o min. nosnosti dle typu nádrže a její udané hmotnosti /nosnost a typ jeřábu předepíše projektant/. Pro manipulaci je nutno použít jako vázací prostředek čtyřháček dimenzovaný na hmotnost břemene, minimální délky 3,6 m.
Manipulace s lapáky typu OR N ( pro instalaci na podlahu ) se provádí většinou ručně ( za úchyty na nádrži ) nebo pomocí VZV . Vzhledem k nutnosti osazování lapáků v suterénních místnostech jsou rozměry ( max. šířka 780mm) a maximální hmotnost jedné nádrže (do 200 kg ) přizpůsobeny ruční manipulaci.
Při manipulaci pomocí VZV nutno volit podle možností VZV vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru nádrže a s ohledem na max. bezpečnost při manipulaci se šachtou.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ !
Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Při manipulaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti – při nesprávné manipulaci hrozí riziko ztráty stability nádrže lapáku s možností úrazu nebo mechanického poškození lapáku a jeho okolí.
 
Doprava a skladování
Lapáky tuků OR jsou dodávány jako kompletní celek. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě odběratelem, zprovoznění a zaškolení obsluhy si provádí vzhledem k jednoduchosti odběratel sám.
Při dopravě lapáku je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrů lapáku.
Při skladování před usazením zařízení do země je nutno lapák uložit na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Lapák je nutno rovněž zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do nádrže nebo z nádrže.
U lapáků z plastu je nutné pro dlouhodobější skladování / déle jak 2 měsíce/ zabezpečit stínění nádrže lapáku proti slunečnímu záření (nádrže nejsou konstruovány z PP materiálu se stabilizátorem proti UV-záření).