• plastove
  • plastove

MANIPULACE, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Manipulace
Při manipulaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu (zejména menší odolnost proti nárazům).
Před manipulací s nádrží je nutno překontrolovat celkový stav nádrže s důrazem na úvazy nebo úchyty, pokud je jimi nádrž vybavena. Je nutno se přesvědčit, že všechny vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a kapalin (např. srážkové vody). Kapaliny je nutno z nádrže před manipulací vypustit, vyčerpat nebo jinak odstranit. Manipulaci provádět výhradně za úvazy nebo úchyty na nádrži a s ohledem na menší odolnost materiálu proti nárazu.
Manipulace s nádrží podle její hmotnosti je možno provádět těmito způsoby:

  • do hmotnosti 100 kg se provádí ručně nebo pomocí VZV
  • nad 100 kg se manipuluje pomocí VZV nebo jeřábem. Manipulaci volit podle možností VZV vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru nádrže a s ohledem na max. bezpečnost při manipulaci s nádrží.
  • jeřábem o min. nosnosti dle typu nádrže a její udané hmotnosti /nosnost a typ jeřábu předepíše projektant/. Pro manipulaci je nutno použít jako vázací prostředek čtyřháček dimenzovaný na hmotnost břemene, minimální délky 3,6 m.


UPOZORNĚNÍ !
Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
V zimním období při teplotách pod –5oC je zakázáno provádět jakékoliv manipulace s nádrží - hrozí poškození výrobku.
 
Doprava, skladování
Nádrže jsou dodávány jako kompletní celek. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě odběratelem.
Při dopravě je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrům nádrže.
Při skladování před usazením nádrže na místo určení, je nutno nádrž uložit na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Nádrž je nutno rovněž zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do nádrže. V případě ,že nádrž nemá poklopy ,je nutné zamezit  zatékání srážek do nádrže nebo mezi pláště nádrže.
Pro dlouhodobější skladování / déle jak 2 měsíce/ je nutno zabezpečit stínění nádrže proti slunečnímu záření (nádrže nejsou konstruovány z PP materiálu se stabilizátorem proti UV-záření).

PŘEDÁNÍ ODBĚRATELI
Předání proběhne přímo odběrateli nebo prvnímu přepravci podpisem dodacího listu. Současně je předána dodavatelem i průvodní technická dokumentace v následujícím rozsahu:

  • záruční list
  • protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže
  • projekční a instalační podklady
  • „ Prohlášení o shodě“