• ostatni final
  • ostatni final

Projektování a podklady pro projekci

Stavební připravenost nutno provést dle schváleného projektu provedeném oprávněnou osobou.
Průtočné množství - jmenovitá velikost NS
Odlučovače typu ORES jsou navrženy pro průtočné množství zaolejovaných vod od 2 l/s až po velkoprůtokový typ se 80 l/s. Vzájemnou kombinací při paralelním osazení odlučovačů lze navrhovat zařízení i pro větší průtoky ( např. 2x 80 = 160 l/s ap. ).
Stanovení jmenovité velikosti odlučovače pro použití v konkrétním případě provede projektant.
Jmenovitá velikost odlučovače se vypočítá podle vzorce:

NS = ( Qr + fx . Qs) . fd
Qr ….. max. odtok deště v l/s
Qs…… max. odtok ostatních zaolejovaných vod v l/s
fd …… koeficient měrné hmotnosti pro rozhodující lehkou kapalinu
fx …… koeficient zohledňující nepříznivé podmínky pro odlučování, druh odtoku

Hodnoty jednotlivých koeficientů jsou stanoveny dle ŠN EN 858-1
Např. pro zabezpečení odtoku dešťových vod z parkovacích ploch pro osobní automobily bude pro stanovení jmenovité velikosti koalescenčních odlučovačů třídy I použito těchto koeficientů:

  fx = 1 .... pro dešťové vody                            fd = 1 .... pro RL hmotnosti 0,85 mg/l

Velikost kalového prostoru
Pro návrh velikosti kalových prostorů byly v souladu s výše uvedenými předpisy a normami zvoleny  základní kritéria:

  •  kalový prostor pro  malé množství kalu 100 NS –  bez označení . Používá se pro odstavné plochy pro vozidla,  supermarkety,hypermarkety, ap.


Přidáním další kalové (usazovací) nádrže docílíme:

  • kalový prostor pro  velké množství kalu  300 NS – označení P.Používá se pro odstavné plochy  nákladních aut,stavebních a zemědělských vozidel ap.
  • kalový prostor pro střední množství kalu  200 NS –označení VP. Používá se pro odstavné plochy pro vozidla, čerpací     stanice, mytí osobních aut, ap


Kvalita odtokových vod
V souladu s ustanovením výše zmíněných předpisů a norem jsou odlučovače typu ORES podle účinnosti odlučování zařazeny:
- do třídy I ...................... konstrukce odlučovače s koalescencí, zaručují max. přípustný obsah RL na výstupu - do 5 mg/l.
Odlučovače typu ORES jsou ve standardním provedení vybaveny koalescenčním filtrem.

- do třídy Is ......................koalescenční odlučovač musí být doplněn  stupněm se sorpčním filtrem, tato konstrukce zaručuje max. přípustný obsah RL na výstupu - do 0,2 mg/l.
 
Materiál nádrží
Základním materiálem pro stavbu nádrží odlučovačů ORES je polypropylen, ze kterého je zhotovena nádrž, dělící stěny v nádrži,technologické prostory, víko nádrže, nadstavby a vstupní šachty. Vhodnost použití tohoto materiálu byla prověřena státní zkušebnou ITC ve Zlíně.
Alternativně jsou nádrže betonové v plastovém skeletu . Veškeré konstrukce z plastů nekorodující, nevyžadující žádnou další ochranu proti korozi.


Statika nádrží
Nádrž odlučovače je vyráběna ve třech základních provedeních:
Samonosná nádrž – celoplastová hranatá - HS
Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:

•    měrná hmotnost 1900 kg/ m3
•    úhel vnitřního tření 350.

Strop nad nádrží je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 330 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 4 kN/m2. Nádrž je ze statických důvodů možné osadit dnem do maximální hloubky 2300 mm pod upraveným terénem.
Při způsobu instalace nádrže do terénu je nutno k  těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.). Nádrž není rovněž dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel, základů stavby atd. NÁDRŽE NEJSOU URČENY POD HLADINU SPODNÍ VODY. 


Samonosná nádrž – kruhová dvouplášťová plast-beton  -KD
Nádrže pro tento způsob provedení jsou dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží fixovanou na plášť nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připraveno k betonáži.
Konstrukce typového odlučovače je navržena tak, aby po vybetonování plastového skeletu bez dalších stavebních nebo statických opatření odolalo tlaku zeminy po zasypání v hloubce 10 m. Odlučovač je staticky dimenzován na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem těžkých vozidel. Pod hladinu sodní vody jsou určeny odlučovače s označením KD SV
Odlučovač je dimenzováno na tyto základní návrhové parametry:
- zásyp zeminou o těchto parametrech: měrná hmotnost  = 2000 kg/ m3
                                             koeficient zemního tlaku v klidu Kr = 0,5
- nahodilé zatížení od vozidla na střed poklopu F = 50 kN
- vztlak podzemní vody na výšku Hpv = 2 m
- předpokládaný beton pro betonáž odlučovače C 30/40
- beton.výztuž V 10425 O12, Kari sítě KZ 05 (O8/8-150/150) 


Při způsobu instalace celého odlučovače do terénu je nutno k  těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. kvalitnější betonová směs, větší dimenze výztuže apod.).statické posouzení provede statik.
V případě jiných požadavků je nutné tyto uvést v objednávce, aby mohly být dimenze skeletu nádrže včetně armovací výztuže tomu přizpůsobeny.
Horní okraj nádrže je upraven pro betonáž stropní desky a k nasazení kanalizačních prefabrikovaných skruží, které tvoří dřík vstupních a manipulačních šachet, zakončených prefabrikovaným kónusem.
Následnou funkcí plastového pláště nádrže po betonáži ( ztracené bednění) je ochrana betonové nosné konstrukce (izolační schopnost). Vrstva plastu jak z venkovní strany tak i vnitřní je vodotěsná. Venkovní plášť slouží jako ochrana před agresivitou hladových spodních vod nebo vod se síranovou agresivitou a jako izolace proti vnikání balastních vod do kanalizačního systému. Vnitřní plášť zabezpečuje kvalitní povrch, dobré hydraulické poměry průtoku a ochranu před agresivitou zaolejovaných vod.

 Nesamonosná nádrž - celoplastová  hranatá  - HB , kruhové - KB
Plastová konstrukce sloužící jako nosič technologie zabezpečující vodotěsnost. Je určená výhradně k obetonování nebo jinému statickému zabezpečení přímo na stavbě, kterým se musí zajistit pevnost a únosnost konstrukce vzhledem k  tlaku zeminy a případným dalším zatížením na povrchu. Způsob obetonování určí statik.
V základním provedení je nádrž opatřena plastovým víkem (stropem) opatřeným otvory umožňujícími provádět obsluhu a údržbu odlučovače. Víko je bez dalších úprav nepochůzné.
Způsob přístupu do odlučovače, zakrytí nádrže a zakrytí otvorů v závislosti na jeho umístění do terénu je nutno řešit v rámci stavebního projektu.


Tvar nádrže
Tvarově jsou nádrže odlučovačů řešeny dvěma způsoby:

•    hranaté - H
•    kruhové - K

Přesné technické parametry a rozměrové proporce jsou uvedeny tabulkovou formou v příloze.
Vtok pro napojení na kanalizaci je proveden polypropylenovou  trubkou o průměru přizpůsobeném přítokové troubě kanalizace (umožňující zasunutí přítokové kanalizace do PP-trouby), vyústění polypropylenovou trubkou opět o průměru odpovídajícím odtokové kanalizaci dle projektové dokumentace. Vodotěsné spojení se pak provede utěsněním klasickým temováním a silikonovým tmelem. Také směrově lze vtok i odtok přizpůsobit požadavkům na základě místních podmínek.
NÁDRŽE NEJSOU URČENY POD HLADINU SPODNÍ VODY.