• ostatni final
  • ostatni final

Projektování a instalace

Způsob osazení a statické dimenzování vodoměrných šachet

Šachta typu VS-H – “ samonosná, hranatá ”

Konstrukce této šachty je navržena tak, aby šachta bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Šachta je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:
- měrná hmotnost p = 1700 - 1900 kg/ m3
- úhel vnitřního tření  = 32 - 35 0


UPOZORNĚNÍ !

Při návrhu šachty není počítáno s přítomností podzemní vody. Hladina podzemní vody musí být pod úrovní základové desky.

Strop šachty je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 300 mm vč. konstrukce chodníku a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2 kN/m2 (pochůzný chodník, sekačka trávy, apod). Při způsobu instalace šachty do terénu je nutno k  těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další
statické zajištění (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.). Šachta není rovněž dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel na blízkých komunikacích, od skládek materiálů, základů stavby apod.

V případě atypických armaturních šachet ( tzn. jiné rozměry než standardní ) je nutné nové statické posouzení. Vzhledem k mechanicko-fyzikálním vlastnostem použitého plastu je v případě samonosnosti šachty maximální možná hloubka osazení dna do 2900 mm pod upraveným terénem.


Šachta typu VS-K – “ samonosná, kruhová ”

Konstrukce této šachty je navržena tak, aby šachta bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Šachta je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:
- měrná hmotnost p = 1700 - 1900 kg/ m3
- úhel vnitřního tření  = 32 - 35 0


UPOZORNĚNÍ !

Při návrhu šachty není počítáno s přítomností podzemní vody. Hladina podzemní vody musí být pod úrovní základové desky.
 
Strop šachty je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 300 mm vč. konstrukce chodníku a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2 kN/m2 (pochůzný chodník, sekačka trávy, apod). Při způsobu instalace šachty do terénu je nutno k  těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další
statické zajištění (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.). Šachta není rovněž dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel na blízkých komunikacích, od skládek materiálů, základů stavby apod.

V případě atypických armaturních šachet ( tzn. jiné rozměry než standardní ) je nutné nové statické posouzení. Vzhledem k mechanicko-fyzikálním vlastnostem použitého plastu je v případě samonosnosti šachty maximální možná hloubka osazení dna do 2900 mm pod upraveným terénem.


Stavební připravenost
Stavební připravenost nutno provést dle schváleného projektu provedeném oprávněnou osobou, která si vyžádá podklady od dodavatele. Šachty je možné osadit v terénu způsoby výše uvedenými .

Pro osazení šachty je nutné vykopání stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a vybetonování podkladní betonové desky s rovinností ± 5 mm / rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný
 
odpor okolí proti posunutí w p (mm) v ose z je C = 10 MN/m3.
 

V případě vysoké hladiny podzemní vody (dále jen HPV)  se montují dvouplášťové vod.šachty (velikost šachty je nutno konzultovat s výrobcem) a je nutné před betonáží hladinu snížit pod úroveň základové spáry čerpáním.

S ohledem na výšku HPV je nutno šachtu částečně nebo úplně obetonovat tak, aby nemohlo dojít
k jejímu poškození vztlakem vody. Skutečnost výskytu HPV je nutné zohlednit při statickém návrhu
šachty a objednavatel je povinen oznámit výšku hladiny HPV v objednávce.

Další nutné obetonování šachty vyplývá z projektového řešení v závislosti na typu osazení (
v pojezdovém pásu)


Montážně technologický postup:

- Před zahájením prací na osazení šachty nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky.

- Provést kontrolu rovinnosti základové desky a zápis o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech : ± 5 mm.

- Překontrolovat celkový stav šachty s důrazem na případná mechanická poškození.

Při zjištění jakékoliv závady na šachtě je nutno vyzvat dodavatele, aby provedl opravu ještě před osazením šachty do výkopu.

- V případech, kdy je HPV nad úrovní základové spáry, provede odběratel obetonování paty šachty do výšky stanovené projektem a na základě statických výpočtů, aby nemohlo dojít k poškození šachty vztlakem vody.
 
Vodoměrné šachty typu HB -hranatá pro obetonování  a KB- kruhová pro obetonování  je nutno obetonovat vždy.

- Při případném obetonování celé šachty /posoudí a obezdívku po statické stránce navrhne projektant/
je nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit vnitřní rozepření šachty proti tlaku betonové směsi,
např. dřevěnými vzpěrami . Důvodem je fixace šachty na podkladní betonové desce – hrozí nebezpečí vyplavání šachty na betonové směsi. Z těchto důvodů je nutné provádět betonáž po vrstvách
s technologickými přestávkami se zatuhnutím předešlé vrstvy.


UPOZORNĚNÍ !

Nutno též před betonáží podepřít víko šachty, pokud bude sloužit jako ztracené bednění pro stropní železobetonovou desku.

- Obetonování se provádí vždy v těch případech osazení, kdy staticky nevyhoví provedení šachty
z hlediska statického dimenzování jako šachta typu – samonosná a v případech vysoké HPV se
provede betonáž dna šachty.Na tuto skutečnost je třeba upozornit výrobce .

- Při obsypání šachty, v případě osazení bez nutnosti obetonování, je rovněž nutno zásyp provádět rovnoměrně po vrstvách.

- Před zásypem se provede vodotěsné připojení vodovodního potrubí.

- Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k vodoměrné šachtě.

Předání odběrateli
Předání šachty VS proběhne přímo odběrateli nebo prvnímu přepravci podpisem dodacího listu. Současně je dodavatelem předána i průvodní technická dokumentace v následujícím rozsahu:

- projekční a instalační podklady
- prohlášení o shodě
- záruční list

4 OBSLUHA , ÚDRŽBA, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A ZNAČENÍ
Celoplastová vodoměrná šachta při správném použití a instalaci podle těchto PIP nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Veškeré materiály ( polypropylen, litina ) jsou korozivzdorné. Pokyny pro obsluhu armatur včetně pokynů pro vstup do šachty, údržbu nebo výměnu trubního vystrojení je nutno řešit formou místního provozního předpisu vodovodní sítě.

Totéž se týká použití bezpečnostního značení a bezpečnostních předpisů.

5 PŘÍSLUŠENSTVÍ
S vodoměrnou šachtou VS  je možné na přání zákazníka dodávat následující příslušenství:
- vodoměrnou soupravu HAWLE
- poklop – vodotěsný,uzamykatelný, nepochůzný