• ostatni final
  • ostatni final

Manipulace, doprava, skladování

V případě nádrže z plastů je nutno při manipulaci dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu (zejména menší odolnost proti nárazům).
Před manipulací s odlučovačem je nutno překontrolovat celkový stav odlučovače s důrazem na úvazy. Je nutno se přesvědčit, že všechny jeho vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a srážkové vody. Srážkovou vodu je nutno z odlučovače před manipulací vyčerpat..
Manipulaci s odlučovačem nutno provádět s jeřábem o min. nosnosti dle typu odlučovače a udané jeho hmotnosti /nosnost jeřábu předepíše projektant/. Pro manipulaci je nutno použít jako vázací prostředek čtyřháček dimenzovaný na hmotnost břemene, minimální délky 3,6 m. Manipulaci provádět výhradně za úvazy na nádrži a s ohledem na menší odolnost materiálu proti nárazu.


V zimním období při teplotách pod  -5 0C je zakázána jakákoliv manipulace s odlučovačem - hrozí poškození výrobku.

    
Doprava, skladování
Odlučovače ORES jsou dodávány jako kompletní celek ve smontovaném stavu. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě odběratelem, zprovoznění a zaškolení obsluhy provádí na vyzvání dodavatel nebo autorizované servisní středisko.
Při dopravě odlučovače je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrů.
Při dopravě a skladováním před usazením je nutno odlučovač uložit na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Odlučovač je nutno rovněž zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do nádrže a proti vniknutí dešťových vod při srážkách.
Pro dlouhodobější skladování / déle jak 2 měsíce/ je nutno zabezpečit stínění nádrže odlučovače proti slunečnímu záření  .