• ostatni final
  • ostatni final

Projektování a podklady pro projekci

Návrh a stavební řešení v rámci schváleného projektu musí být provedeno oprávněnou osobou.

Návrh velikosti lapáku
Jmenovitá velikost lapáku tuku je závislá na druhu a množství odpadní vody.
Při návrhu je třeba zohlednit zejména následující ukazatele:
- maximální odtok odpadní vody;
- maximální teplotu znečištěné vody;
- měrnou hmotnost odlučovaného tuku a oleje;
- přítok čistících a mycích prostředků.

V případě, že příslušný úřad nepředepíše jiný postup výpočtu, doporučujeme postupovat při návrhu velikosti lapáku podle ČSN  EN 1825-2:
Výpočet jmenovité velikosti lapáku tuku se provede podle:
NG = Qs . fd . ft . fr  (1)
kde jednotlivé symboly znamenají :
NG*……………. vypočítanou jmenovitou velikost lapáku: ( bezrozměrná hodnota )
QS ……………. maximální odtok odpadní vody v l/s
fd …………….. koeficient měrné hmotnosti směrodatný pro tuky a oleje
ft …………….. koeficient zohledňující závislost na teplotě odtékající vody
fr ……………. koeficient zohledňující vliv čistících prostředků

V návaznosti na výpočet se pak volí nejbližší vyšší možná jmenovitá velikost NG.
Např. z výpočtu vyjde 5,5 › volí se OR 6

V případech, kde je nutno zajistit větší objem pro skladování zachyceného tuku např. pokud očekáváme přítok většího množství tuku než je obvyklé, je možné použít následující řešení:
a) Použití lapáku tuku s větší jmenovitou velikostí než bylo vypočteno;
b) Zřízení zásobní nádrže tuku mimo lapáku tuku;
c) Častější vyprázdnění lapáku.
   Stanovení maximálního množství odpadní vody - Qs

Zjišťuje se dvěma způsoby výpočtu:
- v závislosti na druhu a počtu zařízení produkujících odpadní vodu
- na základě provozu, ze kterého jsou vody vypuštěny

 Pro každé jiné zařízení se určí odpovídající hodnota množství odpadní vody qi a součinitel současnosti Zi (n) měřením, případně na základě údajů od výrobce.

Místo instalace a statické dimenzování nádrží
Základní rozdělení podle místa instalace :
•    do země na přípojku kanalizace
•    na podlahu suterénu nebo technického podlaží
UPOZORNĚNÍ !
Při osazování lapáků je nutno respektovat statické dimenzování nádrže dle konkrétní varianty.

Instalace do země - označení P
Lapáky určené k umístění na venkovní kanalizaci do terénu svou konstrukcí umožňují obsypání zeminou nebo obetonování. Jsou konstruované jako tzv. S-samonosné , B- nesamonosné.
Konstrukce nádrže je navržena tak, aby nádrž bez dalších stavebních nebo statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech:
-  měrná hmotnost 1900 kg/ m3
-   úhel vnitřního tření 35 0
Strop nad nádrží je možné zatížit maximální vrstvou zásypové zeminy 330 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 5 kN/m2. Nádrž je ze statických důvodů možné osadit dnem do maximální hloubky 3000 mm pod upraveným terénem.
Při způsobu instalace nádrže do terénu je nutno k  těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. obetonování, zlepšení vlastností zeminy stabilizacemi apod.). Nádrž není rovněž dimenzována na případné další zatížení způsobené tlakem kol pojíždějících vozidel v případě zpevněných ploch, základů stavby, skládky materiálu atd.Nádrže nejsou konstruovány pod hladinu spodní vody.  
V základním provedení je nádrž opatřena plastovým stropem, který je opatřen otvory umožňujícími provádět obsluhu a údržbu lapáku. Čistící otvory jsou opatřeny vstupními šachticemi, které mají pachotěsné plastové vnitřní poklopy s  pryžovým těsněním.
Tyto pachotěsné poklopy jsou nepochůzné.
Horní pochůzný poklop není součástí dodávky a je možné lapáky osadit standardními litinovými poklopy podle třídy zatížení nebo atypickými ocelovými poklopy.
Pokud celkové zatížení na nádrž lapáku neodpovídá podmínkám výše popsaným ( např. osazení ve zpevněné komunikaci s pojezdem vozidel, blízkost základů stavby, poblíž skládky materiálu apod.) je nutné nádrž lapáku staticky zabezpečit např. obetonováním.Sílu obetonování navrhne statik.

Instalace na podlahu - označení N
Tyto lapáky jsou určeny pro umístění v suterénních a sklepních prostorách staveb. Nádrž lapáku je dimenzována jako tzv. samonosná, na volné postavení na podlahu, bez dalšího statického zabezpečení, tak aby odolala tlaku vnitřní kapaliny.
UPOZORNĚNÍ !
Nádrž lapáku není konstruována na přetlak ! POZOR na ucpání odtokového potrubí !Přívodní potrubí musí být odvětráno!
Lapáky jsou opatřeny plastovým víkem ve kterém jsou provedeny čistící otvory.
Čistící otvory jsou opatřeny pachotěsnými poklopy s   pryžovým těsněním. Poklopy jsou odnimatelné, v provozním stavu jsou k víku přes těsnění pevně přitlačeny.

Víka včetně  poklopů jsou nepochůzná.

Samonosná nádrž kombinace  KD plast-beton
Nádrže pro tento způsob provedení jsou dodávány jako ztracené bednění určené k betonáži až na místě osazení ve stavební jámě. Plastová konstrukce nádrže je vybavena betonářskou výztuží fixovanou na plášť nádrže s předepsanou tloušťkou krycí vrstvy betonu. Po osazení nádrže na podkladní beton je nádrž zcela připraveno k betonáži.
Konstrukce typového lapače je navržena tak, aby po vybetonování plastového skeletu bez dalších stavebních nebo statických opatření odolalo tlaku zeminy po zasypání v hloubce 4 m. lapák je staticky dimenzován na přitížení na terénu konstrukcí vozovky s pojezdem těžkých vozidel.
Lapák je dimenzováno na tyto základní návrhové parametry:
- zásyp zeminou o těchto parametrech:   měrná hmotnost = 2000 kg/ m3
                                                            koeficient zemního tlaku v klidu Kr = 0,5
- nahodilé zatížení od vozidla na střed poklopu     F = 50 kN
- vztlak podzemní vody na výšku                          Hpv = 2 m
- předpokládaný beton pro betonáž lapáku   C 30/40
- beton.výztuž                                                    V 10425 prof. 12, Kari sítě KZ 05 ( prof. 8/8-150/150)
Při způsobu instalace celého lapáku do terénu je nutno k těmto hodnotám přihlížet a v případě potřeby provést další statické zajištění (např. kvalitnější betonová směs, větší dimenze výztuže apod.).

Typy a způsoby osazení
Jednotlivé typy osazení vychází ze statického dimenzování standardního typu a možnosti mechanicko-fyzikálních vlastností plastů – viz popsáno výše.
Provedení B – provedení s obetonováním:
Toto osazení je nutno použít vždy pro lapáky OR při velkém statickém zatížení (osazení v pojížděných plochách, blízkost základů objektů, komunikace, velké hloubky osazení ap.). Víko (strop) jehož součástí jsou plastové vstupní šachtice je v tomto případě možné použít jako ztracené bednění. Poklopy nejsou předmětem dodávky lapáku. Pod horní pojízdné poklopy je možné umístit pachotěsný plastový poklop (nepochůzný).
Provedení S – samonosná- provedení bez obetonování (základní výška nádrže):
Použití pro osazení lapáku v zeleném pásu s maximální výškou zásypu 330 mm. Při způsobu osazení je nutno respektovat statické dimenzování nádrže. Plochu nad lapákem je možné navíc přitížit nahodilým zatížením max. 5 kN/m2. Vstupní šachtice tvořící součást víka je možné opatřit litinovými nebo plastovým poklopy (plastové-poklopy jsou nepochůzné). Poklopy nejsou součástí dodávky.
Provedení  N– nadzemní-provedení bez obetonování (osazení na povrch):
Tato varianta se použije v případě lapáku pro osazení na podlahu do sklepních nebo suterénních místností.
 
Materiálové provedení nádrží
Základním materiálem lapáku OR jsou plastové desky . Zejména jsou používány konstrukční desky z polypropylenu . Z těchto materiálů je zhotovena nádrž, dělící stěny v nádrži, technologické prostory a víko nádrže. Ze stejného materiálu jsou vyrobeny vstupní šachtice a případná nadstavba nádrže.
Vhodnost použití tohoto materiálu byla prověřena státní zkušebnou ITC ve Zlíně.
Alternativně jsou nádrže  betonové v plastovém skeletu.
Veškerá konstrukce je tedy z plastů, nekorodující, nevyžadující žádnou další ochranu proti korozi.
Úprava vtoku i odtoku se provádí podle požadavků zákazníka a jeho místních podmínek. V praxi je nejčastější uzpůsobení na kanalizační potrubí z PVC nebo kameniny. Vtok pro napojení na kanalizaci je proveden polypropylenovou trubkou o průměru přizpůsobeném přítokové trubce kanalizace (umožňující zasunutí přítokové kanalizace). Vyústění odtoku opět plastovou trubkou o průměru odpovídající odtokové kanalizaci dle projektové dokumentace zákazníka.
Utěsnění spoje lze provést  pomocí typového hrdlového spoje nebo spojky se dvěma “O” kroužky.

Tvar nádrže
Tvarově jsou nádrže lapáků řešeny dvěma způsoby:

  -  hranaté
  -  kruhové
Přesné technické parametry a rozměrové proporce jsou uvedeny tabulkovou formou v příloze.