• ostatni final
  • ostatni final

  • Home
  • Odlučovač tuků

Lapák tuků

Všeobecně
Celoplastové  lapáky tuku řady OR patří svým účelem a konstrukcí do kategorie " Zařízení na úpravu a čištění vod " - (Číslo celního sazebníku 84212190 )
Výchozím podkladem pro návrh a umístění lapáku jsou požadavky investora, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Použití
Lapáky tuku jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, provozů zpracování masa ap. Lapáky tuku slouží k vysrážení a zachycení tuků, jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před jejich zanášením a zalepením.
Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci (větev) z prostorů, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod. Odpadní vody ze sociálních zařízení se nesmí do lapáku tuků vpouštět.
Použití lapáku se doporučuje i před domovní ČOV, pokud by vody obsahovaly větší množství tuků. Rozklad tuků způsobuje okyselení vod a působí biochemické a mechanické závady, což má za následek snížení účinnosti ČOV.

UPOZORNĚNÍ:
Před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami (kanalizace neslouží v žádném případě k transportu odpadu, stejně jako lapák tuku není čistička nebo jímka na kal).

 

Pro lapáky tuků vydáváme prohlášení o stálosti vlastností výrobku ce.

Lapáky OR  jsou dodávány v několika různých provedeních (typech), lišících se v těchto parametrech:
•    průtočné množství ( dáno jmenovitou velikostí )
•    místem instalace a statickou dimenzí nádrže

  1. Technický popis
  2. Manipulace, doprava, skladování
  3. Projektování a podklady pro projekci
  4. Stavební osazení a instalace
  5. Typy lapáků