• ostatni final
  • ostatni final

Doprava, skladování, manipulace

Manipulace
Při manipulaci se šachtou je nutno dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k použití plastového materiálu
(zejména menší odolnost proti nárazům).

Před manipulací se šachtou je nutno překontrolovat celkový stav šachty s důrazem na úvazy nebo úchyty, pokud je jimi vybavena. Je nutno se přesvědčit, že všechny vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a kapalin (např. srážkové vody). Kapaliny je nutno ze šachty před manipulací vypustit, vyčerpat nebo jinak odstranit. Manipulaci provádět výhradně za úvazy nebo úchyty na šachtě a s ohledem na menší odolnost materiálu proti nárazu.


UPOZORNĚNÍ !

V zimním období při teplotách pod - 5 0 C je zakázáno provádět jakékoliv manipulace se šachtou - hrozí poškození výrobku.


Manipulace se šachtou podle její hmotnosti je možno provádět těmito způsoby:
- do hmotnosti 100 kg se provádí ručně nebo pomocí VZV
- nad 100 kg se manipuluje pomocí VZV nebo jeřábem. Manipulaci volit podle možností VZV vzhledem k únosnosti, velikosti a tvaru šachty a s ohledem na max. bezpečnost při manipulaci se šachtou.
- jeřábem o min. nosnosti dle typu šachty a její udané hmotnosti /nosnost a typ jeřábu předepíše projektant/. Pro manipulaci je nutno použít jako vázací prostředek čtyřháček dimenzovaný na hmotnost břemene, minimální délky 3,6 m.


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ !

Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při manipulaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti – při nesprávné manipulaci hrozí riziko ztráty stability šachty s možností úrazu nebo mechanického poškození šachty a jejího okolí.


Doprava a skladování
Šachty jsou dodávány jako kompletní celek. Montáž (usazení) je prováděna v určené lokalitě odběratelem.

Při dopravě je nutné použít dopravního prostředku odpovídající nosnosti a rozměrům šachty.

Při skladování před usazením šachty na místo určení, je nutno šachtu uložit na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistit podmínky, které zabrání možnosti mechanického poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky. Šachtu je nutno rovněž zajistit proti nepovolaným osobám s ohledem na možnost vzniku úrazu zejména pádem do šachty.

Pro dlouhodobější skladování / déle jak 2 měsíce/ je nutno zabezpečit stínění šachty proti slunečnímu
záření (šachty nejsou konstruovány z PP materiálu se stabilizátorem proti UV-záření).