• ostatni final
  • ostatni final

Stavební připravenost a montáž

Stavební připravenost nutno provést dle schváleného projektu provedeném oprávněnou osobou, která si vyžádá podklady od dodavatele. Odlučovač lze osadit v terénu několika způsoby.

Pro osazení odlučovače je nutné vykopání stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a vybetonování podkladní betonové desky. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. V případě vysoké hladiny podzemní vody (dále jen HPV) je nutné před betonáží hladinu snížit pod úroveň základové spáry čerpáním.

S ohledem na výšku HPV je nutno odlučovač v materiálovém provedení celoplastovém HB, KB částečně nebo úplně obetonovat tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vztlakem vody. U provedení odlučovače ve variantě plast-beton KD SV je celek dimenzován i proti vztlaku vody.
Další nutné obetonování odlučovače vyplývá z projektového řešení v závislosti na typu osazení odlučovače – tzn. hloubce základové spáry a provozu nad nádrží ( zelená plocha, pojížděná ploch, skládka ap.).

Osazení odlučovače spočívá v jeho usazení na rovnou betonovou podkladní desku s rovinností do ±5 mm, připojení přívodního a odvodního potrubí, naplnění odlučovače vodou do 1 m a v obsypu zeminou, případně v obetonování. Plnění vodou a obsyp či obetonování je nutno provádět souběžně.
Betonáž do plastového skeletu s osazenou armovací výztuží nutno provádět hadice vsunuté do prostoru mezipláště skeletu a směsí předepsanou ve statických podmínkách .

Montážně technologický postup
Postup všeobecný
- Před zahájením prací na osazení odlučovače nesmí být hladina spodní vody nad úrovní základové desky.
- Provést kontrolu rovinností základové desky a zápis o provedeném měření, povolené tolerance ve všech směrech : ± 5 mm / rozumí se místní nerovnost i celková vodorovnost plochy /. Přitom tuhost a tloušťka podkladní plochy musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy a hmotnosti plné nádrže.
- Překontrolovat celkový stav odlučovače s důrazem na úvazy. Při zjištění jakéhokoliv poškození /zejména na nádrži/ nutno vyzvat dodavatele, aby provedl opravu ještě před osazením do výkopu. Po osazení odlučovače na základovou desku provede ve všech případech odběratel napuštění nádrže vodou na hloubku max. 1 m.
- Před zásypem se provede vodotěsné připojení přítoku a odtoku kanalizace .
- Vyzvat dodavatele nebo autorizovanou servisní organizaci k provedení zprovoznění a zaškolení obsluhy odlučovače.
- Po zasypání a upravení terénu je nutné umožnit bezpečný přístup k odlučovači a prostor kolem odlučovače zabezpečit proti přístupu nepovolaným osobám.

Postup pro celoplastové nádrže hranaté

- Při případném obetonování celé nádrže odlučovače /v těch případech osazení, kdy staticky nevyhoví samonosné provedení nádrže - posoudí projektant/, je nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit vnitřní rozepření nádrže proti tlaku betonové směsi, např. současným naplňováním nádrže vodou ve všech prostorách odlučovače a dřevěnými vzpěrami. Upozorňujeme i na podepření víka odlučovače pokud bude sloužit jako ztracené bednění pro stropní ŽB desku.
- Před obsypáním nádrže odlučovače, v případě osazení bez nutnosti obetonování, je rovněž nutno nádrž napustit vodou do hloubky cca 1 m a hladinu zvyšovat se zásypem, který je nutno provádět rovnoměrně po vrstvách. Nádrže nejsou určeny pod hladinu spodní vody.


Postup pro nádrže z plastového skeletu s vnitřní betonovou výplní – Kruhové KD
- Skelet nádrže je staticky dimenzován i na zatěžovací stavy a napětí, které vznikají během betonáže při zachování těchto podmínek:
- Betonáž je nutné provádět po vrstvách: výška 1. vrstvy betonové směsi           =500 mm
                                                                  výška 2. vrstvy a každá následující     =300 mm
- Betonovat betonovou směsí: třída sednutí kužele S1 - míra sednutí 10 až 40 mm (ČSN ISO 4110). Hustota r =2,5g/cm3 .
- Rychlost kladení betonové směsi (viz ČSN 730035 ): VBS=0,2m/hod.
- Vibrace 10% .
- Betonáž je nutné provádět pomocí hadice (pumpa na beton) nebo rukávce (samovolné spouštění betonové směsi) vsunutého do meziprostoru plastových stěn skeletu, tak aby nedocházelo při hloubkách nádrže přes 1,5 m k rozmíchání betonové směsi.
- Vzhledem k nutnosti zabezpečit pevnost nádrže po vytvrzení betonu podle předpokladů statického výpočtu používejte jen betonovou směs doporučenou v těchto PIP.
- Stejné doporučení platí i vzhledem k nutnosti zabezpečit zatečení betonu v celém prostoru skeletu.  

Osazení odlučovače do terénu
Při osazení odlučovače do terénu je nutno respektovat provedení nádrže. Způsob osazení musí být řešen v rámci schváleného projektu provedeného oprávněnou osobou.