• ostatni final
  • ostatni final

Odlučovače lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin  (ropných látek RL) patří svým účelem a konstrukcí do kategorie “Zařízení na úpravu a čištění vod “                          
Jsou určeny pro zachycení a odloučení  volných ropných látek (dále jen RL), ze znečištěných vod. Takto vyčištěné vody je možno vypouštět do vodoteče, do veřejné kanalizace,  splňují podmínky vodoprávních rozhodnutí, zejména Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. Odlučovače jsou konstruovány dle -  ČSN EN 858-1 ČSN EN 858-1 ZMĚNA A 1ČSN EN 8582.

Posouzení bylo provedeno:
Podle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění o technických požadavcích na výrobky dle přílohy V, odst. 1.4  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011) a Směrnice 93/68/ES., v platném znění,  harmonizovanými s právem EU.

Výchozím podkladem pro návrh a umístění odlučovačů jsou požadavky investorů, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Je vydáváno Prohlášení o stálosti vlastností výrobku ce.

Žádáme Vás, aby jste si následující pokyny před projekcí, instalací a jakoukoliv manipulací s odlučovačem důkladně přečetli.

  1. Technický popis
  2. Projektování a podklady pro projekci
  3. Manipulace, doprava a skladování
  4. Stavební osazení a montáž
  5. Možné typy osazení
  6. Parametry a účinnost