• ostatni final
  • ostatni final

Technický popis - LT

Všeobecně
Celoplastové  lapáky tuku řady OR patří svým účelem a konstrukcí do kategorie " Zařízení na úpravu a čištění vod " - (Číslo celního sazebníku 84212190 )
Výchozím podkladem pro návrh a umístění lapáku jsou požadavky investora, orgánů územního plánování a vodohospodářských orgánů.

Použití     
Lapáky tuku jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, provozů zpracování masa ap. Lapáky tuku slouží k vysrážení a zachycení tuků, jako ochrana kanalizace a ostatních zařízení kanalizační sítě před jejich zanášením a zalepením.
Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci (větev) z prostorů, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod. Odpadní vody ze sociálních zařízení se nesmí do lapáku tuků vpouštět.
Použití lapáku se doporučuje i před domovní ČOV, pokud by vody obsahovaly větší množství tuků. Rozklad tuků způsobuje okyselení vod a působí biochemické a mechanické závady, což má za následek snížení účinnosti ČOV.

UPOZORNĚNÍ:Před lapák tuku nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků. Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami (kanalizace neslouží v žádném případě k transportu odpadu, stejně jako lapák tuku není čistička nebo jímka na kal).

Funkce lapáku OR
Lapák tuku je tvořen nádrží , ve které jsou dělícími stěnami vytvořeny jednotlivé funkční prostory.
Přítoková část  slouží k rozražení a rozrušení přítokového proudu vody a je tvořena usměrňovací stěnou, která má za úkol rovnoměrně rozdělit přítokový proud .
Kalový  prostor  je určen především k usazení sedimentujících částic. Částečně v tomto prostoru probíhá i odlučování tuků. Odloučený kal se shromažďuje v kalové části na dně kalového prostoru.  Voda z tohoto prostoru natéká do druhé funkční části lapáku - odlučovacího prostoru . Odlučovací prostor je ukončen odtokovou šachtou . Vyčištěná voda natéká od dna spodním otvorem  do odtokové šachty a dále již z lapáku do kanalizace.

Popis konstrukce lapáků tuku OR
Základní technologické parametry lapáků jsou navrženy v souladu s   ČSN EN 1825

Konstrukce a parametry lapáku tuku byly ověřeny  Institutem pro testování a certifikaci ,a.s.Zlín ,
Bylo vydáno EU prohlášení o shodě

Lapáky OR  jsou dodávány v několika různých provedeních (typech), lišících se v těchto parametrech:
•    průtočné množství ( dáno jmenovitou velikostí )
•    místem instalace a statickou dimenzí nádrže  

Technické parametry
Základní technické parametry jednotlivých typů lapáků jsou uvedeny v příloze.

Značení lapáků tuku
Schéma označení velikosti a typu lapáků tuku:
OR- Y-x
x … je zvolená jmenovitá velikost ( NG ) lapáky (1,2,4,5,7,8,10,15,20,25)
Y … je označení zvoleného typu podle místa instalace
            - N …nadzemní
            - P….podzemní
            - K …kruhové  nádrže
            - KD..Kruhové skelet plast s armaturou pro betonovou výplň
    
Např. OR – P 4 … lapák  tuku pro instalaci do země, hranatý,, jmenovitá velikost NG = 4